SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Darko Brkan

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Darko Brkan je predsjednik Udruženja građana Zašto ne, organizacije sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi promocijom građanskog aktivizma, odgovornosti vlasti i korištenja tehnologija i novih medija u jačanju demokratije u Bosni i Hercegovini.

Također, predsjednik je upravnog odbora regionalne mreže ACTION SEE (Mreža za odgovornost vlasti, tehnologiju i otvorenost institucija u Jugoistočnoj Evropi), a bio je i jedan od osnivača građanskog pokreta Dosta!.

Darko je svoj angažman počeo prije više od petnaest godina kao koordinator kampanje za prigovor savjesti i civilno služenje vojnog roka.

Formalno obrazovanje mu  uključuje studij Informatike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao i Informatičkog strateškog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Profesionalna interesovanja mu obuhvataju nove tehnologije, digitalne medije i društvene mreže, izborne i političke procese, građanski aktivizam i participaciju, međunarodne odnose i sl.

Napisao je desetine članaka, studija i priručnika. Bio je učesnik mnogih domaćih i međunarodnih programa, te govornik i predavač na mnogobrojnim respektabilnim konferencijama i događajima. Imao je čast da bude primljen na nekoliko prestižnih fellowship-a, kao Draper-Hills Fellowship na Stanford univerzitetu ili Reagan-Fascell Fellowship u Međunarodnom forumu za demokratske studije u Washingtonu.

Implementirao je nekoliko desetina radionica na različite teme, te bio predavač na mnogim radionicama u BiH, regionu i širom svijeta.

Osim toga, član je upravnih odbora Centra za politike i upravljanje, Fondacije za ljudska prava u BiH, Centra za izborne studije i Fondacije Ekipa, a bio je član upravnog odbora US Alumni asocijacije u BiH i političkog savjeta ACIPS-a.

Darko na SHL Akademiji vodi module Aktivizam i Tehnološke vještine.

 

Ostali predavači:

Svetlana Cenić I Saša Madacki I Srđan Dušanić I Darko Brkan I Tijana Cvjetićanin I Nebojša Šavija-Valha I Ranka Katalinski I Dženana Kalaš I Jasminka Drino-Kirlić I Miroslav Živanović Ivan Čilić Ilija Trninić