SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Saša Madacki

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Saša Madacki je rođen u Sarajevu gdje je i diplomirao na Filozofskom fakultetu na Odsjeku za opštu književnost i bibliotekarstvo.

Dodatna usavršavanja je obavio u Vijeću Europe (u oblasti dokumentalistike), na Roul Wallenber Institutu, UNITAR-u.

Bio je angažiran kao predavač na predmetu Akademsko pisanje na Fakultetu političkih nauka, pozvani predavač u oblasti dokumentalistike na Danskom institutu za ljudska prava, predavač u oblasti informacijske pismenosti u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.

Od 2001. godine je predavač u oblasti informacijske pismenosti u programu doobuke sudija i tužilaca na području bivše Jugoslavije (Skopje, Pula, Opatija, Beograd, Sarajevo).

Bio je voditelj kursa Nauka, tehnologija i ljudska prava u Human Rights School for Future Decision Makers in Dubrovnik (Balkan Human Rights Network).

Objavio je više od 60 radova, te je uredio Godišnjake Međunarodnih susreta bibliotekara u Sarajevu, te bio glavni urednik Jutarnjeg bibliotekara, satiričnog lista koji se bavio pitanjima biblioteka i bibliotekara u društvu, te izvršni urednik Balkan Yearbook of Human Rights.

Kao pozvani predavač/predavač gostovao je na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitetu Crne Gore u Podgorici, Univerzitetu Union u Beogradu, Sveučilištu u Zagrebu, Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Hrvatskom helsinškom odboru, Direktoratu za nauku Europske komisije u Briselu, i drugdje.

Saša na SHL Akademiji vodi modul Kritičko čitanje i pisanje te obavlja funkciju Predsjedavajućeg Nastavničkog vijeća Akademije.

 

Ostali predavači:

Svetlana Cenić I Saša Madacki I Srđan Dušanić I Darko Brkan I Tijana Cvjetićanin I Nebojša Šavija-Valha I Ranka Katalinski I Dženana Kalaš I Jasminka Drino-Kirlić I Miroslav Živanović Ivan Čilić Ilija Trninić