SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Predavači

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Predavači angažovani na SHL Akademiji čine Nastavničko vijeće Akademije.

Predavači su pored pripreme i izvođenja nastave prema usvojenim kurikulumima odgovorni i za konstantno unaprjeđenje procesa učenja polaznika te osmišljavanje dodatnih edukativnih sadržaja kao što su studijske posjete i razgovori sa relevantnim akterima u okviru tematskih oblasti zastupljenih na Akademiji.

Redovno nastavno osoblje SHL Akademije čine: