SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Osoblje

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

 

Pripremu i realizaciju svih aktivnosti Akademije izvodi osoblje Fondacije Schüler Helfen Leben Sarajevo, uz podršku i savjetovanje od strane menadžmenta Fondacije i spoljnih saradnika. 

 

Koordinator SHL Akademije za mlade lidere u civilnom društvu

Adnan Pripoljac je rođen u Busovači. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, a potom diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Društveni angažman je započeo osnivanjem i dvogodišnjim vođenjem Vijeća učenika u MSŠ Busovača, gdje je između ostalog radio i na projektima povezivanja učenika tzv. dvije škole pod jednim krovom, a nastavio u Asocijaciji studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Jedan je od osnivača Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini i član Upravnog odobra ove organizacije u periodu 2007-2009.
Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih programa neformalnog obrazovanja, a kao trener vodio je seminare i treninge organizacija kao što su World Vision, OSCE, OIA, ASuBiH, ONAuBiH...

Četiri godine bio je koordinator programa Omladinsko obrazovanje u Fondaciji Schüler Helfen Leben da bi u aprilu 2016. godine preuzeo koordinaciju Akademije za mlade lidere u civilnom društvu.

 

Saradnik za planiranje i monitoring realizacije nastavnog procesa

Saša Madacki je rođen u Sarajevu gdje je i diplomirao na Filozofskom fakultetu na Odsjeku za opštu književnost i bibliotekarstvo.

Dodatna usavršavanja je obavio u Vijeću Europe (u oblasti dokumentalistike), na Roul Wallenber Institutu, UNITAR-u.

Bio je angažiran kao predavač na predmetu Akademsko pisanje na Fakultetu političkih nauka, pozvani predavač u oblasti dokumentalistike na Danskom institutu za ljudska prava, predavač u oblasti informacijske pismenosti u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.

Od 2001. godine je predavač u oblasti informacijske pismenosti u programu doobuke sudija i tužilaca na području bivše Jugoslavije (Skopje, Pula, Opatija, Beograd, Sarajevo).

Bio je voditelj kursa Nauka, tehnologija i ljudska prava u Human Rights School for Future Decision Makers in Dubrovnik (Balkan Human Rights Network).

Objavio je više od 60 radova, te je uredio Godišnjake Međunarodnih susreta bibliotekara u Sarajevu, te bio glavni urednik Jutarnjeg bibliotekara, satiričnog lista koji se bavio pitanjima biblioteka i bibliotekara u društvu, te izvršni urednik Balkan Yearbook of Human Rights.

Kao pozvani predavač/predavač gostovao je na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitetu Crne Gore u Podgorici, Univerzitetu Union u Beogradu, Sveučilištu u Zagrebu, Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Hrvatskom helsinškom odboru, Direktoratu za nauku Europske komisije u Briselu, i drugdje.

Saša Madacki je uključen u rad SHL Akademije od njenog početka te je bio jedan od ključnih saradnika u samoj pripremi i osmišljavanju Akademije. Planiranje i praćenje realizacije nastavnog procesa obavlja u svojstvu Predsjedavajućeg Nastavničkog vijeća Akademije. 

 

Saradnica za podršku polaznicima i monitoring angažmana polaznika

Adna Sokolović rođena je u Sarajevu gdje trenutno studira na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta.

Svoj društveni angažman započela je u Asocijaciji srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini gdje je djelovala na projektima koji su radili na poboljšanju statusa srednjoškolaca poput inicijativa "Naša škola" i "I kopija vrijedi", te "Istraživanja o kvaliteti realizacije praktične nastave u srednjim školama u BiH", te je u mandatu 2016-17 obavljala i funkciju predsjednice organizacije. Djelovala je u Vijeću mladih Općine Stari Grad kao volonter i aktivista.

Dugogodišnja je SHL aktivistica i djelovala je kroz sve SHL programe. Diplomantica je treće generacije SHL Akademije, putem koje je realzirala inicijativu „Praksa za rezultat, a ne za potpis!“ na svom fakultetu. Ove godine na SHL Akademiji djeluje kao Saradnik za podršku polaznicima i monitoring angažmana polaznika.

 

 

Više o SHL Akademiji:

Historija l Vrijednosti l Ciljevi l Predavači l Osoblje l Partneri l Nastava na Akademiji l Vlastiti projekti l Prakse polaznika l Studijske posjete l Dodatne aktivnosti