SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Prakse

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Pored interaktivne nastave na modulima i realizacije projektata polaznika, obavljanje jednomjesečne prakse jedan je od tri glavna segmenta programa SHL Akademije.

Iskustveno učenje polaznika u okviru Akademije podrazumijeva i obavljanje jednomjesečne prakse u organizacijama (nevladina organizacija, institucija/javna ustanova, preduzeće/kompanija) po izboru polaznika. Obavljena praksa polaznika pored sticanja relevantnog radnog iskustva obavezno sadrži i element društvene korisnosti poslova koje polaznik obavlja u toku prakse, naročito kada je u pitanju obavljanje prakse u institucijama i preduzećima.

Za vrijeme obavljanja prakse od polaznika se traži da ju obavljaju u gradu minimalno 50 km udaljenom od grada u kojem žive ili studiraju, te je polaznicima osiguran mjesečni džeparac za pokriće troškova u toku prakse, a polaznici pored džeparca imaju osigurano i pokriće troškova smještaja za mjesec dana boravka u tom gradu te putnih troškova za odlazak u grad u kojem će obaviti praksu. 

Polaznici samostalno pronalaze nevladinu organizaciju, instituciju ili kompaniju u kojoj će raditi praksu, dogovaraju sadržaj (plan) i period obavljanja prakse što predstavlja svojevrsnu vježbu primjene liderskih vještina, pri čemu je međusobna saradnja sa ostalim polaznicima Akademije jako poželjna (preporuke organizacija za obavljanje prakse, ustupanje kontakata, pomoć oko pronalaska smještaja i sl.).

Poželjno je da praksa u gradu u kojem polaznik boravi bude povezana sa realizacijom inicijative/istraživanja jer to olakšava polazniku samu realizaciju oba ova segmenta Akademije.
Pored sticanja vrijednog radnog iskustva, svrha obavljanja dijela prakse koji se obavlja u drugom gradu, jeste i upoznavanje drugačijeg okruženja kroz jednomjesečni boravak u gradu u kojem polaznik inače nema priliku često boraviti.

 

Više o SHL Akademiji:

Historija l Vrijednosti l Ciljevi l Predavači l Osoblje l Partneri l Nastava na Akademiji l Vlastiti projekti l Prakse polaznika l Studijske posjete l Dodatne aktivnosti