SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Dženana Kalaš

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Dženana Kalaš je diplomirani psiholog i pedagog sa višedecenijskim iskustvom u obrazovanju mladih, te psihoterapeut, transakcioni analitičar, sa obrazovanjem u oblastima realitetne terapije, savjetodavne terapije, PTSP-a i supervizije. Certificirani je ICI Life Coach.

U toku rada u srednjoškolskom obrazovanju, pored izvođenja nastave iz medicinske psihologije, bila je angažirana u savjetodavnom radu sa adolescentima, organizujući treninge i radionice za učenike, predavače i roditelje sa naglaskom na poboljšanje kvalitete nastavnog procesa i unapređenje razvojne faze adolescenata.

Unapređenje komunikacijskih i socijalnih vještina je neizostavni dio nastave koja je izvođena na postdiplomskim studijima na Univerzitetu u Sarajevu, kao i saradnik na prijemnim ispitima Akademije scenskih umjetnosti.

U oblasti neformalnog obrazovanja bila je angažirana kao trener Agencije za državnu službu, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini, u oblastima komunikacijskih vještina. Kao istraživač bila angažirana u oblastima dječijih prava, prava na obrazovanje, andragogije i nenasilne komunikacije. Sudski je vještak psihološko-pedagoške struke.

Živi i radi u Sarajevu.

Dženana na SHL Akademiji vodi modul Lični razvoj.

 

Ostali predavači:

Svetlana Cenić I Saša Madacki I Srđan Dušanić I Darko Brkan I Tijana Cvjetićanin I Nebojša Šavija-Valha I Ranka Katalinski I Dženana Kalaš I Jasminka Drino-Kirlić I Miroslav Živanović Ivan Čilić Ilija Trninić