SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Nebojša Šavija-Valha

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Nebojša Šavija-Valha je rođen 1964. godine u Sarajevu, gdje i danas živi.

Od 1994. godine je, volonterski i profesionalno, aktivista, menadžer, istraživač, predavač, moderator, fasilitator i umjetnik u djelokrugu civilnoga društva, humanistike i umjetnosti.

Suosnivač je i aktivan član niza asocijacija iz ovih domena u Sarajevu, između ostalih: Ambrosia, Album, Nansen dijalog centar, Jazz Fest, Atelje za filozofiju društvene znanosti i psihoanalizu, Fondacija Mirovna akademija itd.

Aktivni je učesnik mnogih međunarodnih akademskih, kulturalnih i manifestacija civilnoga društva: seminara, kurseva, konferencija, okruglih stolova, festivala, i to kao moderator, predavač, izlagač i umjetnik.

Područja trenutnog praktičnog, akademskog i umjetničkog interesa su antropologija svakodnevnice, izgradnja identiteta i etničkih odnosa u Bosni i Hercegovini, izgradnja mira, civilno društvo, globalizacija, kao i savremena umjetnost i kultura.

U BiH i šire, objavio je preko 20 eseja iz humanistike i dvije knjige: RAJA – Ironijski subjekt svakodnevne komunikacije u Bosni i Hercegovini i raja kao strategija življenja (2013, Zagreb, Jesenski i Turk ); Building Trans-ethnic Space - Interethnic Dialogue, Social and Political Action in Local Communities of Bosnia and Herzegovina, Socio- Anthropological Perspective (2015, Sarajevo, Nansen dijalog centar, knjiga u koautorstvu s Elvirom Šahićem).

Po obrazovanju je vazduhoplovni mašinski inžinjer (s 8 godina profesionalne vojne karijere), filozof i sociolog, te magistar i doktor znanosti iz oblasti Antropologije svakodnevnice.

Na SHL Akademiji Nebojša vodi modul Društvena istraživanja i dio modula Dekonstrukcija vremēna

 

Ostali predavači:

Svetlana Cenić I Saša Madacki I Srđan Dušanić I Darko Brkan I Tijana Cvjetićanin I Nebojša Šavija-Valha I Ranka Katalinski I Dženana Kalaš I Jasminka Drino-Kirlić I Miroslav Živanović Ivan Čilić Ilija Trninić