SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Ivan Čilić

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Ivan Čilić rođen je 1994. godine u Metkoviću. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završava u Brotnju (Općina Čitluk). Na sveučilištu u Mostaru stekao je zvanja bachelora/prvostupnika Političkih znanosti/Politologije te Magistra Međunarodne politike i diplomacije. Oba zvanja obranio je na temu religijskih fundamentalizama.

Također je i diplomant treće generacije SHL Akademije.

Predsjeda lokalnim vijećem mladih i aktivno sudjeluje u lokalnim aktivističkim pokretima (većinom na temu političkog aktivizma, političke pismenosti i političke participacije)
Zaposlen je u jednom ogranku UN-a u Bosni i Hercegovini.
Osim materinjeg govori i 3 strana jezika.

Na SHL Akademiji Ivan vodi online dio modula Politički razvoj.

 

Ostali predavači:

Svetlana Cenić I Saša Madacki I Srđan Dušanić I Darko Brkan I Tijana Cvjetićanin I Nebojša Šavija-Valha I Ranka Katalinski I Dženana Kalaš I Jasminka Drino-Kirlić I Miroslav Živanović I Ivan Čilić Ilija Trninić