SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Modul Aktivizam

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Naziv modula: Aktivizam

Modul sadrži nastavne oblasti: Aktivizam, Strategije aktivizma; Metode i tehnike aktivizma; Građanska odgovornost; Aktivizam interesnih grupa; Medijska pismenost; Javni nastup i predstavljanje u kontekstu aktivizma; Tehnološke vještine.

Cilj modula je podići nivo svijesti i motivacije za aktivizam, kao i znanja i vještina o strategijama, taktikama i metodama aktivizma, te obučiti polaznike da kreiraju kvalitetan strateški plan za aktivističke akcije i kampanje.

Nakon pohađanja modula polaznici će moći:

  • Prepoznati i klasificirati osnovne tipove aktivizma i aktivističkog djelovanja po tipu djelovanja;
  • Argumentirati aktuelnu potrebu za pojedinom vrstom aktivizma u trenutnom vlastitom okruženju;
  • Prepoznati različite tipove udruživanja s ciljem ostvarenja aktivističkih ciljeva;
  • Primjeniti metode i tehnike rada u aktivizmu i društveno odgovornom djelovanju;
  • Prepoznati mogućnosti i ograničenja korištenja tehnologije u drustvenom aktivizmu;
  • Uspostaviti kontakt i održivu saradnju sa relevantnim akterima i usvojiti korake u organizaciji komunikacije sa njima;
  • Usvojiti principe motivacionog govorništva i predstavljanja kao i zagovaranja u javnom prostoru. 

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Ekonomija, pravo, politika I Modul Pojedinac i grupa I Modul Dekonstrukcija i društvena realnost I Modul Narativi i društvo I Modul Studije budućnosti I Modul Laboratorij za društvena istraživanja