SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Modul Aktivizam

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Naziv modula: Aktivizam

Voditelj modula: Darko Brkan

Cilj ovog modula je da upozna polaznike sa osnovnim prinicipima aktivističkog djelovanja, te motivacijama za isti, ali i strategijama i metodama aktivističkog djelovanja. Osim ovoga, ovaj modul će upoznati polaznike sa osnovnim elementima strateškog plana i načinom kreiranja istog u grupi, te tipovima kampanja i načinima vođenja istih.

Način rada na modulu je takav da se bazira na kombinaciji modela, uglavnom rada u grupama, grupnim dinamikama, te facilitiranim razgovorima. U dijelovima rada koriste se i interaktivne radionice poput studija slučaja ili igranja uloga, te gledanje filmova.

U toku rada, polaznici će biti upoznati sa osnovnim pojmovima aktivizma i aktivističkog djelovanja, istorijom aktivističkih pokreta, načinom motivacije, te osnovnim strategijama i metodama.

Nakon završenog modula, polaznici će pored znanja o istoriji aktivizma i osnovnim pojmovima vezanim za aktivizam, imati i sposobnost da izaberu pojedinačne strategije i metode u pojedinim situacijama, te razumjeti koliko je motivacija bitna za djelovanje. Također, nakon završenog modula polaznici će imati sposobnost da prepoznaju i evaluiraju osnovne elemente strateškog plana, moći će samostalno razviti strateški plan u manjim grupama te osmisliti i kreirati osnovne elemente aktivističke kampanje.  

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Dekonstrukcija vremēna I Modul Međugrupni odnosi, sukobi i saradnja Modul Lični razvoj I Modul Politički razvoj I Modul Ekonomski razvoj I Modul Društvena istraživanja I Modul kritičko čitanje i kritičko pisanje I Modul Medijska pismenost I Modul Socijalne i komunikacijske vještine I Modul Tehnološke vještine I Modul Javni nastup i predstavljanje u kontekstu aktivizma