SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Projekat u okviru Akademije

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Pored interaktivne nastave na modulima i jednomjesečne prakse koju obavljaju polaznici, realizacija zagovaračkog projekta / društvenog istraživanja od strane polaznika jedan je od tri glavna segmenta programa SHL Akademije.

Rad na projektu je segment koji svaki polaznik ima obavezu realizovati tokom pohađanja Akademije i predstavlja osnovni mehanizam praktične primjene znanja i vještina stečenih na Akademiji čime svaki od polaznika treba da donese korist zajednici/okruženju iz kojeg dolazi (ili šire) rješavajući relevantan društveni problem.
Projekati polaznika se u principu realizuju u formi inicijative javnog zagovaranja za rješavanje uočenog problema koristeći postojeće mehanizme i procedure sistema vlasti u Bosni i Hercegovini ili u formi društvenog istraživanja određene pojave u zajednici. Polaznici projekte realiziraju u timovima u zavisnosti od interesovanja i preferencija.

Rad na inicijativi/istraživanju neophodan je uslov za pohađanje Akademije za svakog polaznika.
U toku trajanja Akademije polaznici dobivaju stručnu i finansijsku podršku da svoju inicijativu razviju do kraja i istu realiziraju u toku godine dana pohađanja programa. 

Iskustvo realizacije projekta polaznika sastoji se iz nekoliko faza koje su prikazane ispod: 

Polaznikci samostalno identificiraju društveni problem koji žele rješavati u toku godine dana pohađanja programa pri čemu odabrani problem ima ove dvije karakteristike:
Postoji lična povezanost polaznika sa problemom (rješenje relevantno za polaznika ili njemu bliske osobe)
• Problem koji se rješava treba biti na lokalnom ili nekom drugom nivou dostupnom polazniku.

Predloženo rješenje nije površna intervencija nego postoji strateška namjera aktivnosti projekta za dugoročnim rješenjem odabranog problema, pri čemu:
• Predloženo rješenje mora podrazumijevati promjenu unutar sistema (vlasti, institucija, ustanova) kroz saradnju ili vršenje pritiska na poziciju moći koja je nadležna za rješavanje datog problema,
• Rješenje problema donosi korist većem broju ljudi,
• Prijedlog rješenja predviđa istraživanje u kontekstu inicijative te konsultacije sa relevantnim akterima,
• Realizacija inicijative podrazumijeva mobilizaciju zajednice odnosno angažman/okupljanje istomišljenika,
• Postoji način da se provjeri i izmjeri u kojoj mjeri je rješenje ostvareno.

Uspješnost inicijative ocjenjuje se prema realizaciji aktivnosti koje su pod kontrolom polaznika, u smislu da je polaznik odgovaran za savjesnu i dosljednu realizaciju planiranih zagovaračkih i ostalih aktivnosti svog projekta, nezavisno od postojanja političke volje da organ prema kojem se zagovara implementira rješenje problema koje polaznik predlaže.

Primjeri projekata/inicijativa polaznika ranijih generacija SHL Akademije nalaze se u brošuri Ibrošuri II i brošuri III.

 

Više o SHL Akademiji:

Historija l Vrijednosti l Ciljevi l Predavači l Osoblje l Partneri l Nastava na Akademiji l Vlastiti projekti l Prakse polaznika l Studijske posjete l Dodatne aktivnosti