Print this page

Partneri

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Fondacija Schüler Helfen Leben realizuje program četvrte generacije Akademije uz podršku njemačke vlade.  

Realizacija programa SHL Akademije uključuje saradnju sa velikim brojem partnerskih organizacija, uključujući nevladine organizacije, državne institucije i brojna preduzeća.

Svi oni na različite načine doprinose kvalitetnoj realizaciji programa bilo kroz omogućavanje prakse polaznika u okviru svojih poslovnih aktivnosti, kroz dijeljenje svoga znanja i iskustva sa polaznicima Akademije u toku studijskih posjeta koje se organizuju u sklopu modula, kroz promociju aktivnosti Akademije, savjetovanje i slično. 

 

 

 


Više o SHL Akademiji:

Historija l Vrijednosti l Ciljevi l Predavači l Osoblje l Partneri l Nastava na Akademiji l Vlastiti projekti l Prakse polaznika l Studijske posjete l Dodatne aktivnosti