SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Modul Socijalne i komunikacijske vještine

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Naziv modula: Socijalne i komunikacijske vještine

Voditeljica modula: Ranka Katalinski

Osnovni cilj ovog modula da kod polaznika/ca Akademije razvije praktične liderske kompetencije (znanja, veštine i ponašanje), procijene osobni kapacitet i osmisle aktivnosti kojim će unaprijediti postojeće vještine i stavove.

Strukturirano učenje unutar modula Socijalne i komunikacijske vještine vještine obuhvata poučavanje ili objašnjavanje osnovnih vještina, njihovo modeliranje, učenje vještina kroz igranje uloga, povratne informacije o izvedbi vještina te prenos naučenog u životnu sredinu.

Očekuje se da će polaznici/ce Akademije razviti duh saradnje, jačati koheziju grupe, putem grupne interakcije ojačati persuazivna svojstva aktivnog građana, lidera i usmjeravati vlastito ponašanje u pravcu razvoja liderskih potencijala.

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Dekonstrukcija vremēna I Modul Međugrupni odnosi, sukobi i saradnja Modul Lični razvoj I Modul Politički razvoj I Modul Ekonomski razvoj I Modul Društvena istraživanja I Modul kritičko čitanje i kritičko pisanje I Modul Medijska pismenost I Modul Socijalne i komunikacijske vještine I Modul Tehnološke vještine I Modul Javni nastup i predstavljanje u kontekstu aktivizma