Print this page

Modul kritičko čitanje i kritičko pisanje

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Naziv modula: Kritičko čitanje i kritičko pisanje

Voditelj modula: Saša Madacki

Cilj ove ovog modula je upoznati polaznike s vještinama pisanja i čitanja, kao preduslovima za uspješnu interakciju sa okruženjem u kojem djeluju.

Fokus modula je dvostruk: prvi počiva na kritičkom čitanju u kojem se insistira na samostalnoj analizi i evaluaciji pročitanog sadržaja, identifikaciji veza u tekstu, razlikovanje tačnih od netačnih informacija, te propagande, kao i provjeri informacija u tekstu. Drugi fokus počiva na pisanju: polaznike će se upoznati s temeljnim pretpostavkama za efikasno pisanje, sa vrlo izbalansiranim odnosom teorijskog i praktičnog rada.

U toku nastave će biti predstavljeni informacijski izvori, modeli komuniciranja u mrežnom okruženju, stilovi i žanrovi, te modeli diseminacije informacija.

Nakon provedenog programa, polaznici će biti u stanju da efikasnije koriste jezik, tekst i simbole; znanje i informacije, te da jasno izražavaju potrebe, prava, interese i ograničenja.

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Dekonstrukcija vremēna I Modul Međugrupni odnosi, sukobi i saradnja Modul Lični razvoj I Modul Politički razvoj I Modul Ekonomski razvoj I Modul Društvena istraživanja I Modul kritičko čitanje i kritičko pisanje I Modul Medijska pismenost I Modul Socijalne i komunikacijske vještine I Modul Tehnološke vještine I Modul Javni nastup i predstavljanje u kontekstu aktivizma