SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Modul Politički razvoj

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Naziv modula: Politički razvoj

Voditelj modula: Miroslav Živanović

Na modulu Politički i ekonomski razvoj polazimo od činjenice da samo poznavanje političkog sistema Bosne i Hercegovine nije dovoljno da omogući motivirano i efektno aktivističko djelovanje. Stoga je cilj ove nastavne jedinice polaznicima omogućiti poznavanje, ali i suštinsko razumijevanje savremenog političkog sistema Bosne i Hercegovine, kao jedne specifične strukture institucionalnih poticaja koji onemogućavaju društveno-politički i ekonomski napredak i razvoj bosanskohercegovačkog društva i države.

Ovaj modul će polaznicima ukazati na pravce mogućeg aktivističkog djelovanja, kao i na odgovarajuće i raspoložive metode rada i djelovanja koji su prilagođeni specifičnom bosanskohercegovačkom kontekstu.

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Dekonstrukcija vremēna I Modul Međugrupni odnosi, sukobi i saradnja Modul Lični razvoj I Modul Politički razvoj I Modul Ekonomski razvoj I Modul Društvena istraživanja I Modul kritičko čitanje i kritičko pisanje I Modul Medijska pismenost I Modul Socijalne i komunikacijske vještine I Modul Tehnološke vještine I Modul Javni nastup i predstavljanje u kontekstu aktivizma